top of page

Përvoja
Mundësi të Reja

Komuniteti Dhembshuri. Bashkëpunimi

Një identitet i veçantë

Misioni i Mundësive të Reja është të përmirësojë cilësinë e jetës për individët e pafavorizuar ekonomikisht duke siguruar burimet e nevojshme për të rritur standardin e tyre të jetesës, duke nxitur vetë-përmirësimin dhe të maksimizojë vetë-fuqizimin.

"Çdo njeri është fajtor për të gjitha të mirat që nuk bëri"

Volteri

No upcoming events at the moment
bottom of page